samen bouwen aan duurzaam vastgoed

Integraal huisvestingsplan (ihp)

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bieden van adequate huisvesting voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs. Om deze huisvesting beleidsmatig en strategisch beheersbaar te maken en te houden, kan een Integraal Huisvestingsplan opgesteld worden. Het opstellen van een IHP begint met het formuleren van een gezamenlijke visie op onderwijs en de huisvesting daarvan. Visies waarin bijvoorbeeld aandacht is voor brede scholen, frisse scholen, doorlopende leerlijnen, enzovoorts. Daarnaast worden profielen van de onderwijshuisvesting bepaald waaronder kwaliteit, duurzaamheid, multifunctionaliteit, flexibiliteit. Ten slotte worden geldende beleidsdocumenten van gemeente, overheid en maatschappelijke partners geanalyseerd. Naast het formuleren van een visie vindt er een analyse plaats van vraag en aanbod. Bestaande onderwijslocaties worden in beeld gebracht evenals gegevens over oppervlakte, leerlingaantallen, lokalen, boekwaarde, technische staat, enzovoorts. Aan de hand van leerling-prognoses (15 tot 20 jaar vooruit) wordt de toekomstige ruimtebehoefte in beeld gebracht. Vervolgens kunnen vraag en aanbod bepaald worden. Tenslotte worden scenario’s ontwikkeld op basis van de opgestelde visie en vraag en aanbod waarmee de huisvestingssituatie geoptimaliseerd kan worden. De scenario’s worden doorgerekend op financiële consequenties voor de meerjarenbegroting van de gemeente. Resultaat: scenario's en afgewogen keuze ihp